logo

De Middelen

 

De inkomsten van de stichting bestaat uit rente voortvloeiend uit het vermogen, eventuele schenkingen en andere inkomsten. Het vermogen moet door een bewindvoerder risicomijdend worden belegd. Het beginvermogen bedroeg f 362.000,-. Voor die tijd (1937) een zeer aanzienlijk bedrag.

De regenten hebben contacten met diaconie-en en met de gemeente Barneveld. Een van de regenten is werkzaam op de afdeling werk, zorg en inkomen van de gemeente Barneveld en zorgt in eerste instantie dat er hulpvragen die niet door de gemeente Barneveld kunnen worden voldaan bij de stichting terecht komen. Het betreft voornamelijk hulp aan personen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt.

De aanvraag wordt beoordeeld door het college van regenten, waarna een positief of negatief besluit valt.

In het jaar 2015 zijn twee ondersteuningen verstrekt. Het vermogen is niet meer ondergebracht bij de vermogensbeheerder maar in afwachting van een statutenwijziging die aanstaande is gestald op een derdenrekening bij de notaris. In de loop van 2019 heeft statutenwijziging plaatsgevonden.

Financieel verslag 2017                                                                  
Balans per 31 december 2017                                                        
Activa                                           Passiva                                       
Effecten                177.938          Eigen vermogen         201.784    
Liquide middelen    23.846                                                                                                                       
Totaal                    201.784                                             201.784

Exploitatieoverzicht 2017
Rente                             47         Ondersteuningen            3.631
                                                    Administratiekosten               0
Saldo                         3.584        Onkostenvergoedingen.         0
Totaal                         3.631        Totaal                              3.631

Financieel verslag 2018
Balans per 31 december 2018
Activa                                          Passiva
Derden rekening   177.938         Eigen vermogen          199.704
Liquide  middelen   21.766                                                          
Totaal                    199.704         Totaal                           199.704

Exploitatieoverzicht 2018
Rente                               6         Ondersteuningen                620
Aflossingen                  800         Kosten statutenwijziging  1.701
Giften                           515         Onkostenvergoedingen   1.080
Saldo                        2.080                                                           

Totaal                        3.401         Totaal                               3.401

 

 

 

Nairac Stichting  banner