logo

De Middelen

 

De inkomsten van de stichting bestaat uit rente voortvloeiend uit het vermogen, eventuele schenkingen en andere inkomsten. Het vermogen moet door een bewindvoerder risicomijdend worden belegd. Het beginvermogen bedroeg f 362.000,-. Voor die tijd (1937) een zeer aanzienlijk bedrag.

De regenten hebben contacten met diaconien en met de gemeente Barneveld. Een van de regenten is werkzaam op de afdeling werk, zorg en inkomen van de gemeente Barneveld en zorgt in eerste instantie dat er hulpvragen, die niet door de gemeente Barneveld kunnen worden voldaan, bij de stichting terecht komen. Het betreft voornamelijk hulp aan personen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt.

De aanvraag wordt beoordeeld door het college van regenten, waarna een positief of negatief besluit valt.

Financieel verslag 2020                                                          Financieel verslag 2021                                                                 
Balans per 31 december 2020                                                Balans per 31 december 2021                                                     

Activa                                   2020          2021                          Passiva                        2020          2021 
Liquide middelen              206.564     205.192                         Eigen vermogen        206.564     205.192
                                                                                                                                                                                                                      
Totaal                                206.564     205.192                                                           206.564     205.192

Exploitatieoverzicht 2020                                                         Exploitatieoverzicht 2021
Rente                      5        Ondersteuningen                374      Rente                10     Ondersteuningen           960  
Aflossingen         275        Onkostenvergoedingen      650      Giften               375    Onkostenvergoedingen  750 
Giften                  465        Diversen                             127                                         Diversen                          47
Koerswinst       7.823                                                                                     
Saldo                                Saldo                                7.417      Saldo            1.372    Saldo                                    
Totaal               8.568       Totaal                                8.568      Totaal            1.757    Totaal                           1.757

Activiteiten 2020

De Nairacstichting heeft in het jaar 2020 de volgende activiteiten verricht:
Op de dat 4 maart 2020, 13 mei, 2 september en 16 november hebben de regenten vergadert. Tijdens deze vergadering zijn ingekomen verzoeken tot ondersteuning besproken en daarover besluiten genomen.

Eens per jaar vindt er in principe een vergadering plaats, samen met de leden van de Raad van Toezicht. Deze vergadering heeft 8 november plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is verantwoording afgelegd over het financiele verloop van het achterliggende jaar.
 

Activiteiten 2021

De Nairacstichting heeft in het jaar 2021 de volgende activiteiten verricht:

Op 20 september en 1 december hebbende regenten vergadert. Tijdens deze vergaderingen zijn binnengekomen verzoeken voor ondersteuning besproken en daarover besluiten genomen.

Eens per jaar vindt een vergadering plaats, samen met de leden van de Raad van Toezicht. Deze vergadering heeft op 12 november plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is verantwoording afgelegd over het financiele verloop van het voorliggende jaar.

 

 

 

Nairac Stichting  banner